Home | BAC/Teze | Biblioteca | Jobs | Referate | Horoscop | Muzica | Dex | Games | Barbie

 

Search!

     

 

Index | Forum | E-mail

   

 NOTA pentru REFERATE si ESEURI: Articolele prezentate in aceasta sectiune de referate au scop strict didactic. Ele sunt elaborate de profesori, elevi sau studenti care s-au documentat atent pentru elaborarea lor. Prezenta sectiunii de REFERATE in cadrul site-ului are un rol enciclopedic. Pagina de referate interzice strict predarea acestor materiale pentru orele de curs in gimnaziu, liceu sau facultate!

 

 
 
 
 
 + Click:  Grupuri | Newsletter | Portal | Ziare,Radio/TV | Forum discutii | Premii de excelenta | Europa

 

 

 

 

  < Inapoi la Cuprins Referate

Referat trimis de: Iacob | ADAUGA UN REFERAT! - APASA AICI!

 

Asemanari si deosebiri in prezentarea bilantului in contabilitatea romaneasca si contabilitatea Statelor Unite ale Americii


 
          Formatul bilantului este mai putin rigid decât tarile Europei Continentale. De o maniera generala, bilantul I. Prezentarea Bilantului contabil de catre societatile comerciale americane
 
          Bilantul întreprinderilor americane cuprinde activele, pasivele si capitalurile proprii.
          Directiva a 3 – a  cadrului conceptual  (SFAC 3) defineste elementele bilantului astfel:
- activele sunt elemente care genereaza beneficii sau avantaje economice viitoare ce rezulta din tranzactii sau din evenimente trecute;
- pasivele sau datoriile sunt sacrificii viitoare probabile privind beneficiile, sacrificii ce vor emana din obligatiile actuale;
- capitalurile proprii corespund diferentei dintre active si pasive.
          Similar contabilitatilor din alte tari valorile bilantului figureaza la costurile istorice si nu la valorile actuale.
întreprinderilor americane se prezinta sub forma de tabel ca în Franta si România si nu sub forma de lista care este preferata de întreprinderile britanice.
          Ordinea rubricilor si posturilor bilantiere este inversa decât cea cunoscuta : activul începe cu activele curente si se termina cu imobilizarile iar pasivul începe cu datoriile sau pasivele curente si se termina cu capitalurile proprii. Aceasta ordine inversa tradeaza un element al culturii contabile americane de a înscrie lichiditatile si datoriile cu scadenta imediata în prima linie. Acest element de cultura explica pulsul rapid al economiei americane: de a actiona pe termen scurt.
          Bilantul pune în evidenta, printre altele, activele curente sau circulante si pasivele curente. Notiunea curent se aplica:
- activelor care se vor realiza sub forma de lichiditati, care vor fi vândute sau consumate într-un termen de sub un an, în cursul ciclului de productie (daca acesta este mai mare de 1 an ). Ciclul operational este definit de intervalul de timp ce se scurge între momentul platii bunurilor si serviciilor primite si momentul încasarii contravalorii bunurilor si serviciilor vândute: în general este mai mic de 1 an.
- pasivele care vor fi rambursate prin utilizarea activelor curente sau prin crearea altor datorii cu scadenta sub un an (sau în cursul ciclului de productie)
          Notiunea de pasiv curent se aplica si datoriilor care, în functie de conditiile contractuale , sunt achitabile la vedere sau la cerere, la o scadenta sub un an (sau în cursul ciclului de productie), dupa încheierea exercitiului, chiar daca lichiditatea lor efectiva nu este prevazuta în cursul acestei perioade. De asemenea, notiunea de pasiv curent se aplica obligatiilor pe termen lung, si care sunt sau vor fi apelabile (exigibile) de catre creditor, fie datorita nerespectarii unei clauze contractuale de catre debitor, fie pentru ca, daca clauza nu este din nou respectata în cursul unei perioade de gratie specificata, nerespectarea face ca obligatia sa devina exigibila.
          Datoriile pe termen scurt a caror refinantare este prevazuta sub forma de datorii pe termen lung sunt excluse din pasivele curente, în masura în care întreprinderea are efectiv intentia de a le refinanta pe termen lung si ea a demonstrat capacitatea financiara de a o face.
          Prezentarea separata a activelor si pasivelor curente trebuie sa permita determinarea fondului de rulment. Întreprinderile nu sunt autorizate sa compenseze activele si pasivele, exceptând situatia în care ele dispun de un drept legal de a proceda la compensare.
          Activele circulante cuprind disponibilitatile, plasamentele financiare, clientii si efectele de primit, stocurile si lucrarile în curs si cheltuielile platite în avans. Posturile de regularizare sunt conectate posturilor principale de care apartin.
          Activele imobilizate cuprind imobilizarile financiare, imobilizarile corporale, imobilizarile necorporale, alte active imobilizate si cheltuieli amânate, precum si cheltuielile de emisiune a împrumuturilor.
          Pasivele sau datoriile se împart în datorii pe termen scurt si datorii pe termen lung. Datoriile pe termen scurt sunt implicate de ciclul de exploatare si cuprind furnizorii si efectele de platit, datoriile si cheltuielile de platit, referitoare la salarii si impozite, dividendele de platit, avansurile primite de la clienti si alte datorii pe termen scurt.
          Datoriile sau pasivele pe termen lung cuprind împrumuturile pe termen lung , venituri constatate în avans si impozitele amânate.
          Capitalurile proprii includ urmatoarele categorii principale: capital, primele de emisiune, rezervele, pierderile latente asupra investitiilor pe termen lung si diferentele din conversiune, actiunile proprii detinute.
          Posturile bilantiere sunt exprimate la valoarea lor neta prin deducerea provizioanelor pentru depreciere si amortizarilor. Marimea provizioanelor este indicata între paranteze, dupa denumirea postului, sau în anexe. Amortizarile relative la un post de imobilizari sunt prezentate sub forma lor cumulata.

          Activele curente sau circulante 
          Legate de activitatea de exploatare, activele curente includ cinci tipuri de rubrici:
- disponibilitatile : toate lichiditatile existente la banci si în casa;
- plasamentele financiare pe termen scurt sunt reprezentate de titlurile de plasament
- clientii si efectele de primit : creantele generate de ciclul de exploatare, elementul cel mai important al creantelor clienti, pasibil pentru constituirea provizioanelor;
- stocurile. Aceasta rubrica cuprinde la rândul ei :
          - stocurile de materii prime
          - stocurile de productie neterminata
          - stocurile de produse finite
          - stocurile de marfuri
- cheltuielile platite în avans
 
          Activele imobilizate se grupeaza în:
- imobilizari financiare adica participatiile, împrumuturile acordate pe termen lung cât si imobilizarile corporale achizitionate în scop speculativ
- imobilizarile corporale, adica activele imobilizate destinate activitatilor de exploatare a întreprinderii: terenuri, resurse naturale epuizabile, constructii, echipamente, active achizitionate prin contracte de locatie-finantare, imobilizari în curs.
- imobilizarile necorporale în care sunt incluse: brevetele, marcile, fondul comercial sau supravaloarea, adica elementele ce figureaza în activ sub rezerva unui varsamânt în contrapartida (elementele achizitionate). Activele imobilizate necorporale mai includ alte active imobilizate, cheltuieli amânate, cheltuieli de emisiune a împrumuturilor.
 
          Datoriile sunt clasificate în datorii pe termen scurt sau curente si datorii pe termen lung.
          Datoriile pe termen scurt cuprind urmatoarele elemente:
- furnizorii si efectele de platit
- cheltuieli de platit referitoare la salarii si impozite
- dividende de platit
- avansuri primite de la clienti
- alte datorii pe termen scurt, adica efectele de platit cu caracter financiar din împrumuturile pe termen lung ajunsa la o scadenta sub un an , precum si datoriile cu scadenta sub un an, relative la bunurile achizitionate prin contracte de locatie – finantare.
 
          Datoriile pe termen lung cuprind:
- împrumuturile pe termen lung dupa cum este vorba despre un împrumut indivis sau de un împrumut din emisiunea de obligatiuni;
- alte datorii pe termen lung, care se refera la partea pe termen lung a datoriilor privind bunurile achizitionate prin contracte de locatie-finantare, fondurile datorate pe termen lung referitoare la planurile de pensionare, veniturile constatate în avans, impozitele amânate.

          Capitalurile proprii.
          Prezentarea lor este mai mult sau mai putin detaliata, în functie de statutul juridic al întreprinderii.
          Pentru societati, capitalurile proprii cuprind:
- capitalul social compus din actiuni ordinare si actiuni privilegiate
- primele de emisiune post ce înregistreaza variatii pozitive sau negative
- rezervele sunt constituite din fractiunea nedistribuita a posturilor anuale
 
II. Prezentarea bilantului contabil de catre societatile comerciale din România
Societatile comerciale din România prezinta bilantul contabil la sfârsitul anului ca si societatile americane sub forma de tabel.
Bilantul contabil al societatilor românesti cuprinde:
- active
- datorii
- capitaluri si rezerve.

În functie de marime si complexitate societatile comerciale din România prezinta bilantul contabil normal sau sub forma prescurtata.

A. Activele sunt compuse din urmatoarele elemente:
1. Active imobilizate care la rândul lor se compun din:
- imobilizari necorporale. Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare în procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. El va fi recunoscut în bilant daca va genera beneficii economice viitoare pentru entitate si costul activului poate fi evaluat în mod credibil.
          - imobilizarile corporale reprezinta active : sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate sau pentru a fi folosite în scopuri administrative si sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de 1 an. O imobilizare corporala recunoscuta ca activ trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare în functie de modalitatea de intrare în entitate.
          O imobilizare corporala trebuie prezentata în bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.
          - imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute de entitatile afiliate, împrumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legata în virtutea intereselor de participare, alte investitii detinute ca imobilizari, alte împrumuturi.
          Imobilizarile financiare se prezinta în bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderile de valoare.

          2. Activele circulante care cuprind:
          - stocurile sunt active circulante
a)detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii,
b) în curs de productie în vederea vânzarii în procesul desfasurarii normale a activitatii
c) sub forma de materii prime materiale si alte consumabile care urmeaza sa fie folosite în procesul de productie sau pentru prestarea de servicii.
Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilant la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obtine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pâna la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. Prin valoarea realizabila neta se întelege pretul de vânzare estimat care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile estimate necesare vânzarii.
-         investitiile pe termen scurt cuprind:
a)     actiuni detinute la entitatile afiliate
b)    alte investitii pe termen scurt reprezentate de obligatiunile emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare achizitionate în vederea realizarii de profit.
- casa si conturi la banci. La încheierea exercitiului financiar diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor în valuta la cursul comunicat de BNR la data încheierii exercitiului financiar se înregistreaza în conturile de venituri respectiv cheltuieli din diferente de curs valutar.
- cheltuieli înregistrate în avans

B. Datorii care cuprind :
- datorii ce trebuie platite într-o perioada de pâna la 1 an denumite si curente care se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:
a) se asteapta sa fie decontata în cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii
b) este exigibila în termen de 12 luni de la data bilantului
- datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de 1 an. Entitatile trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe termen lung purtatoare de dobânda în aceasta categorie si atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilantului daca:
a) termenul initial a fost pe o perioada mai mare de 12 luni
b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a platilor , care este încheiat înainte de data bilantului.
- provizioanele. Acestea nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiilor curente la data bilantului.
- venituri în avans
- capital si rezerve care cuprinde urmatoarele elemente:
a) capital subscris
          - capital social subscris nevarsat
          - capital social varsat
b) prime de capital
c) rezerve din reevaluare
d) rezerve
          - rezerve legale
          - rezerve statutare sau contractuale
          - alte rezerve
e) profitul sau pierderea reportat(a)
f) profitul sau pierderea exercitiului financiar
 

 

Formatul bilanțului în Statele Unite ale Americii

Formatul bilanțului în România

ACTIV

ACTIV

I Active curente

I Active imobilizate

 Disponibilități

           Imobilizări necorporale

Plasamente financiare pe termen scurt

           Imobilizări corporale

Prime de asigurare de primit

           Imobilizări financiare

Clienți și efecte de primit

II. Active circulante

Stocuri

           Stocuri

II Imobilizări

           Creanțe

          Imobilizări financiare

           Investiții pe termen scurt

          Imobilizări corporale

           Casa și conturi la bănci

                Terenuri

II Cheltuieli în Avans

               Clădiri minus amortizări cumulate

 

               Echipamente luate în leasing  minus amortizări cumulate

 

         Imobilizări necorporale

 

               Fond comercial

 

               Brevete

 

               Alte active necurente

 

PASIV

PASIV

I. Datorii curente

I. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an

         Furnizori

Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

         Efecte de plătit

Sume datorate instituțiilor de credit

         Impozite pe profit de plătit

Avansuri încasate în contul comenzilor

         Dividende de plătit

Datorii comerciale furnizori

         Datorii sub un an pentru contractele de leasing

Efecte comerciale de plătit

Total I

Sume datorate entităților afiliate

II. Datorii pe termen lung

 

Sume datorate entităților de care comp. este legată în virtutea  participațiilor

         Datorii pe termen lung pentru contractele de leasing

II. Active circulante nete/datorii curente nete

Total II

III. Total active minus datorii curente

II. Capitaluri proprii

IV. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an

         Acțiuni preferențiale

V. Provizioane

         Acțiuni ordinare

VI. Venituri în avans

         Prime de emisiune

VII. Capital și Rezerve

         Rezerve

 

Total III

 

Total datorii și capitaluri proprii

 

 

 NOTA IMPORTANTA:
ARTICOLELE PUBLICATE IN PAGINA DE REFERATE AU SCOP DIDACTIC SI SUNT ELABORATE IN URMA UNEI DOCUMENTARI SUSTINUTE. ESTE STRICT INTERZISA PRELUAREA ARTICOLELOR DE PE SITE SI PREZENTAREA LOR LA ORELE DE CURS. Referatele din aceasta sectiune sunt trimise de diferiti colaboratori ai proiectului nostru. Referatele va sunt prezentate pentru COMPLETAREA STUDIULUI INDIVIDUAL, si va incurajam si sustinem sa faceti si voi altele noi bazate pe cercetari proprii.

   Daca referatele nu sunt de ajuns, va recomandam pagina de download gratuit, unde veti gasi prezentari PowerPoint, programe executabile, programe pentru bacalaureat, teze nationale, etc. 

 

Home | BAC/Teze | Biblioteca | Referate | Games | Horoscop | Muzica | Versuri | Limbi straine | DEX

Modele CV | Wallpaper | Download gratuit | JOB & CARIERA | Harti | Bancuri si perle | Jocuri Barbie

Iluzii optice | Romana | Geografie | Chimie | Biologie | Engleza | Psihologie | Economie | Istorie | Chat

 

Joburi Studenti JOB-Studenti.ro

Oportunitati si locuri de munca pentru studenti si tineri profesionisti - afla cele mai noi oferte de job!

Online StudentOnlineStudent.ro

Viata in campus: stiri, burse, cazari, cluburi, baluri ale bobocilor - afla totul despre viata in studentie!

Cariere si modele CVStudentCV.ro

Dezvoltare personala pentru tineri - investeste in tine si invata ponturi pentru succesul tau in cariera!

 

 > Contribuie la proiect - Trimite un articol scris de tine

Gazduit de eXtrem computers | Project Manager: Bogdan Gavrila (C)  

 

Toate Drepturile Rezervate - ScoalaOnline Romania